Tekniikan Historian Seura
Etusivu
Ajankohtaista
Jäsenyys
Seuran historia
Säännöt
Yhteystiedot
Linkit
THS på svenska
THS in English

Tekniikan Waiheita
eTW
Suomen Tekniikan Historia
Bibliography

Tekniikan Historian Seura :: Ajankohtaista

Ajankohtaista


Musiikki- ja äänitetuotanto sekä muuttuvat tuotantoteknologiat ja toimintaympäristöt

Artikkelikirjoituskutsu Tekniikan Waiheita 2018 nro. 4

Musiikkitieteilijä Mark Katz kuvaa teknologian muutoksen vaikutuksia musiikkiin kehittämällään fonografiefektin käsitteellä (engl. phonograph effect). Katz havainnollistaa käsitteellään, miten erilaiset teknologiset innovaatiot ilmentyvät musiikin tuotantotapojen, tyylilajien ja kulutustottumusten muutoksina. Tällöin teknologinen kehitys ei ole yksisuuntainen joko käyttäjästä tai teknologiasta lähtevä deterministinen prosessi, vaan käyttäjän ja teknologian vuorovaikutuksesta syntyvä. Vaikka Katzin tarkastelun painotus on loppukäyttäjissä eli musiikin kuulijoissa ja kuluttajissa, musiikin tuotanto, jakelu ja kulutus muodostavat saumattoman verkon, jonka osasten toiminnan selittäminen on mahdotonta ilman kokonaiskuvan hahmottamista.

Musiikkituotantoprosesseja voidaan kuvata vähintään kolmen osatekijän – musiikin, teknologian ja inhimillisten toimijoiden – vuorovaikutteisena kokonaisuutena. Yksi musiikkituotantoprosessin toimintaa ohjaava tekijä on itse musiikkikulttuuri; se, missä tyylilajissa toimimme ohjaa tuotantotapoja ja kulutustottumuksia. Soittimet ja studiolaitteet fyysisinä artefakteina implisiittisine ja eksplisiittisine ominaispiirteineen asettavat puolestaan rajat, joiden ehdoilla musiikillinen ilmaisu realisoituu. Vaihtoehtoisesti nämä rajat kyseenalaistetaan ja rikotaan teknologissosiaalisessa vuorovaikutuksessa teknologian kehittäjien ja käyttäjien välillä. Kolmantena osana prosessissa ovat inhimilliset toimijat – muusikot, säveltäjät, tuottajat – sekä heidän hiljainen ja proseduraalinen tietonsa laitteiden käytöstä ja käsillä olevan genren konventioista, deklaratiivinen tieto itse laitteista sekä edellä mainittujen toimintaympäristöjen rajaama, luova päätöksentekoprosessi.

Tekniikan Waiheiden musiikkiteknologiaa käsittelevässä teemanumerossa (2018:4) keskitytään tarkastelemaan musiikin ja teknologian suhdetta erityisesti musiikki- ja äänitetuotannon näkökulmista. Teemanumeroon kutsutaan artikkeleita, joissa käsitellään musiikin ja teknologian suhdetta historiallisena ilmiönä. Kirjoitusten toivotaan tuovan esiin musiikkiteknologian historiallisuuden; pikemminkin diakronisina ja muutosta kuvaavina kuin synkronisina ja staattisina tarkasteluina. Äänitetuotannon ohella tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi erilaiset soitin- tai studiolaiterakentajat, eri tallennusformaattien tarkastelut kulttuurisessa kontekstissaan, tai studioiden, studioteknologian ja soitin- tai soitinlaitemallinnusten kehittyminen.

Artikkeliehdotusten mitta on 400 sanaa ja valmiiden artikkelien laajuus on noin 10 000 sanaa. Varsinaisten vertaisarvioitujen artikkelien ohessa lehteen toivotaan pituudeltaan lyhyempiä aihetta käsitteleviä temaattisia tai metodologisia katsauksia, aiheeseen liittyvien kirjojen ja muiden julkaisujen arvosteluja, sekä museo- ja näyttelyesittelyjä.

Artikkeliehdotukset pyydetään lähettämään 1.12.2017 mennessä teemanumeron vastaavalle toimittajalle Mikko Ojaselle, mikko.ojanen@helsinki.fi. Valmiit käsikirjoitukset tulee lähettää vertaisarviointikierrosta varten 1.6.2018 mennessä. Teemanumeron julkaisuajankohta on marraskuussa 2018. Kirjoituksia koskevat ohjeet löytyvät lehden verkkosivuilta.

Tekniikan Waiheita on neljä kerta vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehti noudattaa Tieteellisten Seurojen Valtuuston periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita jotka käsittelevät laajalti tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Suuremmat artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja. Aiheet ovat liikkuneet työväenkulttuurista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen.

Tekniikan Waiheita -toimitus

THS ry:n syyskokous                 

Kokouskutsu

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään torstaina 23.11.2017 kello 18.00 alkaen Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki).

Kokouksen jälkeen filosofian tohtori Petri Paju esitelmöi Tampereen Teknillisen Seuran 125-vuotisesta historiasta.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus

THS ry:n vuosikokous                 

Kokouskutsu

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään tiistaina 25.4.2017 kello 17.00 alkaen Tampereella Museokeskus Vapriikissa (osoitteessa Alaverstaanraitti 5).

Kokouksen jälkeen, noin kello 17.30 tutustutaan Suomen pelimuseoon ja kuullaan esitelmä raha-automaattien historiasta Suomessa.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus

Tekniikan historian opinnäytepalkinto Henry Niemelle                 

Opinnäytepalkinto

Tekniikan Historian Seura on myöntänyt ensimmäisen opinnäytepalkintonsa Henry Niemelle tämän Tampereen teknillisen yliopistoon tekemästä diplomityöstä Helsingin kadonneiden 1800-luvun konserttitilojen akustiikan mallinnus ja auralisointi. Niemi sukelsi työssään kadonneeseen musiikin ja äänien maailmaan ja herätti sen henkiin. Monet arvokkaat konserttitilat, kuten Engelin teatteri ja Helsingin yliopiston vanha juhlasali, ovat historian myllerryksissä tuhoutuneet tai muuttaneet muotoaan. Esimerkiksi helmikuun 1944 suurpommituksissa kärsinyt yliopiston juhlasali rakennettiin sodan jälkeen uudelleen, mutta ei identtisessä muodossa.

Niemi on taitavasti käyttämiensä uusien mallinnusmenetelmien avulla tutkinut kadonneiden tilojen akustiikkaa ja tuottanut näiden perusteella tiloista ääninäytteitä eli auralisointeja. Hyvän historiallisen tutkimuksen tavoin työ tuottaa uutta informaatiota menneisyydestä ja vieläpä sellaista, jota harva ulkopuolinen lukija uskoi etukäteen voitavan edes löytää. Tutkimustulokset ovat kiinnostavia tekniikan historian, rakennetun kulttuuriperinnön ja sen simuloinnin, esitystaiteiden ja monen muunkin tieteen sektorin kannalta.

Niemen lähestymistapa on monitieteinen. Virtuaaliakustiikan menetelmien hyödyntämisen ohella hän on tehnyt huolellisesti perinteisempää historiallista tutkimusta ja käyttänyt lähteinä erityisesti rakennuspiirustuksia, sanomalehdistöä ja aikalaiskirjallisuutta. Niemi osoittaa hallitsevansa erinomaisesti tarvittavat moninaiset tutkimusmenetelmät ja avaa kiitettävästi niitä lukijoille. Hän on pyrkinyt tunnollisesti myös validoimaan teknisten menetelmien avulla saamiaan tuloksia aikalaislähteiden avulla. Kieli- ja ulkoasultaankin tutkielma on huolellista työtä, visuaaliselta ilmeeltään suorastaan vaikuttava.

Tekijän ote on innovatiivinen ja työmäärä poikkeuksellisen suuri, vaikka hän on voinut nojautua myös aikaisempaan laitoksellaan tehtyyn korkeatasoiseen tutkimukseen.

Henry Niemen opinnäyte on luettavissa Tampereen teknillisen yliopiston opinnäytetietokannassa.


THS ry:n vuosikokous                 

Kokouskutsu

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään tiistaina 26.4.2016 kello 17.00 alkaen Helsingissä Tieteiden talolla (os. Kirkkokatu 6) salissa 312.

Kokouksen jälkeen n. klo 17.30 dos. Panu Nykänen ja FT Sampsa Kaataja esitelmöivät aiheenaan ”Salpalinja - suurin suomalainen työmaa yhteiskunnallisena yrityksenä”.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


Tekniikan historian opinnäytepalkinto haettavana                 

Opinnäytepalkinto

Tekniikan Historian Seura jakaa keväällä 2016 palkinnon erityisen ansiokkaalle tekniikan historiaa tai teknologian kulttuuriperintöä käsittelevälle opinnäytteelle. Tutkimus voi olla pro gradu- tai kandidaatintutkielma, tai vastaava opinnäyte, joka on hyväksytty suomalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa kalenterivuosina 2014—2015.

Palkinto jaetaan nyt ensimmäistä kertaa. Palkittavan työn tulisi olla arvosanaltaan laudatur, eximia tai vastaava. Palkinnon suuruus on 350 euroa. Palkinnon saajan on mahdollista laatia opinnäytteen pohjalta artikkeli seuran julkaisemaan, vertaisarvioituun Tekniikan Waiheita -lehteen.

Tekniikan Historian Seura pyytää lyhyitä, perusteltuja ehdotuksia palkinnon saajaksi opinnäytetöitä ohjanneilta henkilöiltä sekä laitoksilta, joissa ne on hyväksytty. Ehdotukseen pyydetään liittämään opinnäytetyö pdf-muodossa sekä opiskelijan yhteystiedot. Siihen voidaan liittää myös opinnäytteestä sen hyväksymisen yhteydessä kirjoitettujen virallisten lausuntojen kopiota.

Ehdotukset liitteineen pyydetään lähettämään professori Niklas Jensen-Eriksenille osoitteeseen niklas.jensen-eriksen (ät) helsinki.fi 1.3.2016 mennessä otsikolla THS Opinnäyte 2016.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Tekniikan Historian Seura THS – Teknikhistoriska Samfundet THS rf


THS:n sääntömääräinen syyskokous ja syysseminaari 1.12.2015 Museokeskus Vapriikissa                 

Kokouskutsu

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään tiistaina 1.12.2015 kello 17.00 alkaen Tampereella Museokeskus Vapriikissa (Alaverstaanraitti 5). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2016 toiminta ja talous sekä valitaan seuralle uusi hallitus. Kokouksessa jaetaan lisäksi Tekniikan Waiheiden vuoden 2014 artikkelipalkinto. Palkittavan valitsee tänä vuonna professori Matti Pursula.

Kokouksen jälkeen (noin 17.45) luennoi tuoreen Tampereen teknillisen yliopiston 50-vuotishistorian juuri laatinut professori Martti Häikiö aiheesta: "Uudet tieteenalat ja tieteenalojen uudistuminen Tampereen teknillisen yliopiston historiassa". Syysseminaarin yhteydessä on myös ostettavissa tarjoushintaan tuoretta kirjaa: Martti Häikiö: Hyöty ja tiede - Tampereen teknillisen yliopiston historia 1965-2015. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 2015.

Seminaarin päätteeksi tutustumme yhdessä Vapriikin Tampereen valot -näyttelyyn ja Mediamuseo Rupriikkiin. Tampereen valot -näyttely kertoo valoon liittyvistä innovaatioista ja valoviikkojen 50 vuotisesta historiasta. Mediamuseo Rupriikki on puolestaan avautunut kokonaan uudistuneena Vapriikissa.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


Teollisuusperintövuosi 2015
Tehdas, työ ja teollisuusperintö globalisoituvassa maailmassa
Aika ja paikka, 24.–25.9. 2015 Werstas, Tampere                  

Euroopan neuvosto on julistanut vuoden 2015 teollisuusperinnön ja tekniikan teemavuodeksi. Teema on mielenkiintoisella tavalla esillä niin meillä Suomessa kuin muualla Euroopassa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura järjestää yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan, Teollisuusperintöseura ry:n, Tekniikan Historian seura ry:n ja Suomen taloushistoriallinen yhdistys ry:n kanssa kaksipäiväisen seminaarin Tehdas, työ ja teollisuusperintö globalisoituvassa maailmassa. Seminaari on myös osa Tampereen yliopiston historian opiskelijoille syksyllä 2015 tarjottavaa kurssia. Tampereen yliopisto (YKY ja CoE) ja Tampereen kaupunki ovat olleet mukana järjestelyissä.

Tampereella Työväenmuseo Werstaalla 24.–25. syyskuuta 2015 järjestettävässä seminaarissa teollistumisen, teollisen työn ja teollisuusperinnön prosesseja tarkastellaan ylirajaisina ilmiöinä. Kutsuttujen puhujien lisäksi ohjelmassa on useita työryhmiä, jotka tuovat yhteen teollistumisen ja tekniikan historian ja teollisen perinnön tutkijoita.

Teollistuminen ja tekniikan kehitys ovat vaikuttaneet länsimaisiin yhteiskuntiin käänteentekevästi. Teollisuuden työpaikat ja ympäristöt ovat vuosisatojen ajan vaikuttaneet monen paikkakunnan identiteettiin ja paikalliskulttuuriin. Suomalainen teollisuus otti ensi askeleitaan Tampereella vuonna 1820 perustetun Finlaysonin tehtaan myötä. Teollisuuden toiminta jätti jälkensä niin maisemaan kuin kaupunkilaisten mieliin. Edelleen nykyisinkin eletty ja opittu historia ja sille annetut merkitykset jäsentävät käsityksiämme teollisuuskaupungin elämänkaaresta, sen kasvusta ja muuttumisesta jälkiteolliseksi hyvinvointiyhteiskunnan monimuotoiseksi kaupungiksi.

Tampere ei ole kuitenkaan ainoa kaupunki, jossa teollisuus joutui rakennemuutoksen kohteeksi. Kyse on globaalista ilmiöstä. Teollisuuskaupungeilla ja teollisuudenaloilla on elämänkaarensa, jotka näyttäytyvät monilta osin samankaltaisina on sitten kyse Englannista, Saksasta, USA:sta, Pohjoismaista tai Aasian teollisuusjäteistä Japanista ja Etelä-Koreasta. Nousevan Kiinan tarina kertoo hieman eri tavoin uudelleen aiemmin teollistuneiden maiden tarinan. Jälkiteollisissa yhteiskunnissa teollisuusperinnöstä, kuten kulttuuriperinnöstä laajemmin, on tullut oma teollisuuden alansa. Seminaarissa pohditaan teollistumisen ja teollisen perinnön kansallisten ja kansainvälisten kehityskaarten samankaltaisuuksia, erilaisuuksia ja eriaikaisuuksia. Minkälaisia merkityksiä teollisuusperinnölle annetaan 2010-luvulla ja kuinka siihen suhtaudutaan tulevaisuudessa?

Seminaarin ohjelma

Torstai 24.9.

10.15–10.30 Seminaarin avaus

10.30–11.15 Keynote Jari Ojala, Suomalainen teollisuusyritys globalisoituvassa maailmassa 1800–2010

11.15–12.15 Lounas (omakustantainen)

12.15–14.00 Finlayson sessio 1820–2000 (koko yleisölle)
Jarmo Peltola: Finlayson Oy 1820–2000 Hanna Yli-Hinkkala: Ferdinand Uhde johtajana Pertti Haapala: Tehtaan valossa

14.00–15.00 Kahvit

15.00–16.30 Sessiot A ja B

A Ylirajainen teollisuusperintö (pj. Tanja Vahtikari)
Maarit Grahn: Globalisaatio ja satakuntalaisen tevanake-teollisuuden perintö
Anna Sivula: Teollisen kulttuuriperinnön käsite ja kulttuuriperintöyhteisöt
Hannele Kuitunen: Saneerattu kaupunki – Finlaysonin tehtaan työväen asuinalueen muutos 1960-luvulta alkaen
Kommentaattori: Eerika Koskinen-Koivisto

B Työmarkkinasuhteet tehtaalla/työelämän suhteet tehtaalla(pj. Kari Teräs) Päivi Uljas: Työmarkkinasuhteet Helsingin leipomoissa Tuukka Pääkkönen: Paikallisen sopimisen muodot ja työntekijöiden lakkokulttuuri Pernon telakalla vuosina 1976–1983 Tapio Bergholm: Paikallinen sopiminen painajaisena – Metallin lakko 1971 työnantajanäkökulmasta

16.45–18.15 Sessiot C ja D

C Maisema – Olosuhteet – Maailmankuva (pj. Jarmo Peltola)
Marja Lähteenmäki: Tehtaiden kaunis kaupunki. Teollinen Tampere kuvattuna ja kirjoitettuna
Tuula Vuolle-Selki: Tehdastyöväestö Suomessa. Tutkimus tehdastyöläisten työskentely- ja elinolosuhteista 1903–1909
Risto Turunen: Finlaysonin tehtaalaisten maailmankuva 1800-ja 1900-lukujen vaihteessa

D Laivanrakennus Suomen teollisuushistoriassa (pj Jensen-Eriksen, Niklas) Aaro Sahari: Valmetin toinen puoli: valtiollisen laivanrakennuksen rakenne, arvoverkostot ja toimintaedellytykset 1950-luvulla
Saara Matala: Arktisen meritekniikan kehitys Suomessa
Jussi Kivinen: Sisävesihöyrylaivojen rakentajia

18.30 -> Iltapala, jonka yhteydessä ”Work with Sounds” -projektin, Työväenmuseo Werstaan Suomessa hallinnoiman EU-projektin esittely http://www.workwithsounds.eu/ (Teemu Ahola & Kimmo Kestinen)

Perjantai 25.9.

Klo 9.00 kahvit

Klo 9.30–11.00 Sessiot E, F ja G

E Teolliset hierarkiat (Valta, vapaa-aika ja uusintaminen) (pj. Hannu Itkonen)
Kerkko Huhtanen: Patruunat liikunnan asialla, Liikunta osana teollisuuden sosiaalitoimintaa Suomessa ja Jämsänkoskella 1920–1970 -luvuilla.
Ilkka Kärrylä: Yhteistoimintaa vai vallanjakoa? – Keskustelu työelämän demokratiasta Suomessa 1960–1980-luvuilla
Sirpa Mäkinen: Koulutus tekstiiliteollisuudessa? Työntekijöiden haastatteluaineistot 1989 ja 2000

F Tehdas(paikkakunta) kokemusympäristönä (pj. Jarmo Peltola)
Matias Kaihovirta: Historian mahdottomat? Työläisten poliittinen repertoaari kaksikielisessä Billnäsin ruukkiyhteisössä, 1900–1920
Juuso Marttila: Pajavasaran kumussa – työ rautaruukkilaisten kokemusmaailman keskiössä 1880–1950.
Maria Vanha-Similä: Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla

G Innovaatiot teollisuushistoriassa (pj. Kimmo Antila)
Panu Nykänen: Tutkimuksen ja tuotekehityksen rooli teollisuuden pitkän aikavälin strategioissa
Petri Paju: Hienomekaniikan keksinnöt ja innovaatiot Valtion lentokonetehtaalta Valmetin instrumentteihin
Tonis Liibek: Tallinnan teknillinen korkeakoulu ja teollisuuden innovaatiot

11.00–12.00 Lounas (Omakustantainen)

12.00–14.30 Työn ja työväestön tila ja muutos (Koko yleisölle)
Pirjo Markkola: Työ ja sukupuoli agraariyhteisöistä jälkiteolliseen yhteiskuntaan
Kari Teräs: Teollisuus sodassa – työvoima- ja raaka-ainepulaa vastaan
Hannu Itkonen: Varkauden teollisuuden kansalliset ja kansainväliset kytkennät
Pauli Kettunen: Taakse jäänyt edestä löytyy – työelämän ja tutkimuksen muutos 1970-luvulta

14.30 Päätöskeskustelu ja loppusanat

Seminaari on maksuton. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 15.9. mennessä osoitteeseen jarmo.peltola@uta.fi

Seminaarin järjestelytyöryhmään kuuluvat Jarmo Peltola (pj.), Tanja Vahtikari, Eerika Koskinen-Koivisto, Kalle Kallio, Matti Hannikainen, Teemu Ahola ja Kimmo Kestinen ja Kimmo Antila.


THS:n sääntömääräinen kevätkokous 24.4.2015                  10.4.2014

Kokouskutsu

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään maanantaina 27.4.2015 kello 18.00 alkaen Helsingissä Tieteiden talolla (os. Kirkkokatu 6) salissa 312.

Kokouksen jälkeen n. klo 18.30 museonjohtaja Marjo Mikkola kertoo Tekniikan museon uudistamisesta, tekniikan historian tallentamisesta sekä tulevista perusnäyttelyistä "Etäunelmia" ja "Tekniikan maa".

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


THS:n syyskokous ja -seminaari 28.11.2014       16.11.2014

Tekniikan Historian Seuran syyskokous ja -seminaari perjantaina 28.11.2014 kello 13 alkaen Museokeskus Vapriikissa (Alaverstaanraitti 5, Tampere).

MALLINTAMISTA, MUSEOINTIA JA TOIMIVAA TEKNIIKKAA
Uusia tapoja lähestyä teknisiä ilmiöitä tutkimuksessa ja museoissa

13.00-13.30
THS ry:n sääntömääräinen syyskokous

13.30-14.15
Tekniikkaa ja ilmiöitä museoissa
Rautatiemuseo ja toimivaa tekniikka, museojohtaja Tiina Lehtinen
Uusi Postimuseo, museonjohtaja Kimmo Antila
20 minuutin kierros Postimuseon näyttelyssä

14.15-14.30
Kahvitauko

14.30-14.40
Vuoden 2013 Tekniikan Waiheiden parhaan artikkelin palkitseminen
FL, museonjohtaja Tiina Lehtinen, Suomen Rautatiemuseo

14.40-15.00
Helsingin 1800-luvun konserttisalien akustiikan mallintaminen
TkK Henry Niemi, Tampereen teknillinen yliopisto

15.00-15.15
Tampereen teknillinen yliopisto 50 vuotta vuonna 2015 Koordinaattori Kristiina Tattari, Tampereen teknillinen yliopisto

15.15-16.15
Toimivaa tekniikkaa esillä ja kokeiltavana
Neiti Aika (mediamuseo Rupriikki)
Kirjekuorikone (Postimuseo)
Telmac ja pelit (mediamuseo Rupriikki)

16.00-16.30
Mahdollisuus tutustua Vapriikin Innovaatiot-näyttelyyn lyhyen tietoiskuopastuksen muodossa

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


THS:n vuosikokous 23.4.2014                  10.4.2014

Kokouskutsu

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 23.4.2014 kello 17.00 alkaen Helsingissä Tieteiden talolla (os. Kirkkokatu 6) salissa 405.

Kokouksen jälkeen n. klo 17.30 FT Teija Försti esitelmöi väitöskirja-aiheestaan. Väitöskirja Vauhtikausi. Autoilun sukupuoli 1920-luvun Suomessa, joka on luettavissa verkossa, tarkastettiin Turun yliopistossa loppuvuonna 2013.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


THS:n syysseminaari 23.9.2013                2.9.2013

Tekniikan Historian Seuran syysseminaari 2013

TEKNIIKAN HISTORIAN MEDIAT

Tekniikan museo 23.9.2013 klo 14.00–18.00

Tekniikan Historian Seura järjestää tekniikan historian popularisoinnin parissa lehdissä, museoissa, opetuksessa, tutkimuksessa ja yhdistyksissä työskenteleville suunnatun seminaarin Tekniikan historian mediat 23.9.2013 klo 14.00–18.00. Seminaari järjestetään Helsingissä, Tekniikan museon auditoriossa, osoitteessa Viikintie 1.

Seminaari järjestetään seuran 85-vuotisen ja Tekniikan Waiheita -lehden 30-vuotisen taipaleen kunniaksi. Pääpuhujaksi on kutsuttu professori Colin Divall (University of York, Iso-Britannia), joka on erikoistunut liikenteen ja teknologian historiaan sekä näiden teemojen popularisointiin. Suomesta keskusteluun on kutsuttu mukaan tieteestä, tekniikasta ja innovaatioista kirjoittavia toimittajia ja kustantajia sekä museoalan ammattilaisia. Seminaarin puheenjohtajana toimii Postimuseon johtaja Kimmo Antila. Seminaarin jälkeen järjestetään cocktail-tilaisuus juhlavuoden kunniaksi. Samalla on mahdollista tutustua Tekniikan museon näyttelyihin.

Ilmoittautuminen seminaariin 9.9.2013 mennessä osoitteeseen johanna.vahapesola@tekniikanmuseo.fi. Ilmoitathan myös mahdollisista erikoisruokavalioista.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus

OHJELMA:
11.00 THS:n hallituksen kokous
12.00 lounas
13.00 THS:n syyskokous
14.00 Seminaari
18.00 Cocktail-tilaisuus

Seminaarin ohjelma:

I Tervetuloa ja juhlapuhuja
14.05 Tervetuliaissanat, Tekniikan Historian Seuran puheenjohtaja Petri Paju
14.20 Juhlapuhuja: Colin Divall (University of York, UK): Mobilizing the history of technology: How can we best engage with wider audiences?
15.05 Kommentit Divallille ja keskustelu
15.20 Kahvi (30 min)

II Teknologian historian julkisuus
15.50 Timo Paukku (Helsingin Sanomat): Tulevaisuuden historia
16.20 Niklas Herlin (Uusi Suomi): Teknologiankin historiasta on kirjoitettava ymmärrettävästi
16.50 Jari Kettunen (Tekniikan Museo): Näyttely mediana: Teknologian historian tutkimuksen popularisointi näyttelyssä
17.20 Kommenttipuheenvuorot:
Kari Kortelainen (Tekniikan Historia -lehti)
Katariina Mauranen (Tekniikan Waiheita -lehti)
Keskustelu ja kysymykset
17.50 Loppuyhteenveto Postimuseon johtaja Kimmo Antila

18.00–20.00 Cocktail-tilaisuus Tekniikan museon pyöreässä näyttelyhallissa
Tekniikan museon esittely ja vapaata seurustelua


Erkki Laurilan juhlasymposium – Ohjelma        9.8.2013

AKATEEMIKKO ERKKI LAURILAN 100-VUOTISJUHLASYMPOSIUM

Akateemikko Erkki Laurilan (1913–1998) syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta elokuun 20. päivänä 2013. Sen kunniaksi hänen entiset työtoverinsa ja oppilaansa järjestävät Erkki Laurilan 100-vuotissymposiumin Aalto-yliopistossa Otaniemessä Espoossa tiistaina 20.08.2013 iltapäivällä kello 13–17.

Lisätietoja saa Petri Pajulta, petpaju@utu.fi tai 02 333 5712.

Paikka:
Aalto-yliopisto, Espoo, Otaniemi, Otakaari 1, Hallituksen kokoushuone.
Aikaisempi TKK:n päärakennus, Opettajaneuvoston kokoushuone, 3. krs. Pääsee myös hissillä pääovesta 50 m etelään oleva portin kautta.

OHJELMA

13.00   Tervetuloa, Symposiumin puheenjohtajana professori Jorma Routti

13.10   Avaus, Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun dekaani Risto Nieminen

13.20   Akateemikon työparina, Akateemikko Pekka Jauho

13.40   Erkki Laurila teknologisen Suomen rakentajana, FT Petri Paju

14.10   Suomen Kulttuurirahasto, SITRA ja Erkki Laurila, professori Jorma Routti

14.30   Tauko, tarjoilua ja tapaamisia, Suomen Kulttuurirahasto

15.00   Fysikens industrialisering, professor Mats Fridlund

15.20   Kansainväliset ulottuvuudet ja ydinenergialainsäädännön uudistus, varatuomari Juhani Santaholma

15.40   Teollisuuden Voima ja Ruotsi yhteistyö, DI Magnus von Bonsdorff

16.00   Erkki Laurila - Kekkosen ajan johtaja, professori Karl-Erik Michelsen

16.20   Muistikuvia Erkki Laurilasta, Yleisön puheenvuoroja

17.00   Tilaisuus päättyy

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumista 12.08.2013 mennessä mieluiten sähköpostilla alla mainituille, jotka vastaavat myös mahdollisiin kysymyksiinne.

Ystävällisin terveisin,

Jorma Routti
jorma.routti@cimfunds.com

Petri Paju
petri.paju@utu.fi


THS:n syyskokous 23.9.2013                    17.6.2013

Kokouskutsu ja kutsu syysseminaariin

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 23.9.2013 kello 12.00 alkaen Tekniikan museolla (Viikintie 1, Helsinki). Kokouksessa jaetaan Tekniikan Waiheiden vuoden 2012 artikkelipalkinto. Palkittavan valitsee dosentti Tapio Katko Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Kokouksen jälkeen järjestetään seuran 85-vuotisen ja lehden 30-vuotisen taipaleen kunniaksi juhlaseminaari, jonka pääpuhujaksi on kutsuttu professori Colin Divall (University of York, Iso-Britannia), joka on erikoistunut liikenteen ja liikkumisen tekniikan historiaan. Juhlaseminaarin ohjelma tarkennetaan seuraavassa lehden numerossa sekä myöhemmin näillä sivuilla.

Ilmoittautuminen 9.9.2013 mennessä osoitteeseen johanna.vahapesola@tekniikanmuseo.fi. Ilmoitathan myös mahdollisista erikoisruokavalioista.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


Akateemikko Laurilan juhlasymposium 20.8.2013    17.6.2013

Akateemikko Erkki Laurilan 100-vuotisjuhlasymposium järjestetään Aalto-yliopistolla 20.8.2013. Ohjelmassa on esitelmiä ja lyhyitä puheenvuoroja Laurilan oppilailta ja kollegoilta, kuten emeritusprofessori Jorma Routilta, sekä teknologian historian tutkijoilta. Symposiumin yksi järjestäjä on teollistumisen historian vastavalittu professori Mats Fridlund.

Lisätietoja saa Petri Pajulta, petpaju@utu.fi tai 02 333 5712.

Elämäkerta Erkki Laurilasta tekeillä

Fyysikko Erkki Laurila (s. 1913, k. 1998) koki, että toinen maailmansota ja työt Valtion lentokonetehtaalla muuttivat hänet tiedemiehestä tekniikan tutkijaksi ja kehittäjäksi. Sodan jälkeen Laurila paneutui Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan professorina keskeisten uusien teknologioiden, kuten tietokoneiden ja ydinenergian, tutkimukseen, opetukseen ja niihin liittyvään yhteiskunnalliseen kehitystyöhön. Laurila ehti moneen muuhunkin kuten eri säätiöiden ja Outokummun sekä Kustannusosakeyhtiö Otavan johtoon, mikä kertoo hänen monipuolisuudestaan. Vuonna 1963 hänet nimitettiin ns. vanhan Suomen Akatemian jäseneksi ensimmäisenä teknisten tieteitten edustajana. Erkki Laurilasta on tekeillä elämäkerta Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella. Jos haluat kertoa muistikuvasi Laurilasta tai tiedät häntä koskevia alkuperäislähteitä, ota yhteyttä Petri Pajuun, jonka yhteystiedot löytyvät yltä.


THS ry:n vuosikokous 17.4.2013                  8.4.2013

Kokouskutsu

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 17.4.2013 kello 17.00 alkaen Helsingissä Tieteiden talolla (os. Kirkkokatu 6) salissa 404.

Kokouksen jälkeen n. klo 17.30 FT Iina Kohonen esitelmöi väitöskirja-aiheestaan. Väitöskirja Gagarinin hymy. Avaruus ja sankaruus neuvostovalokuvissa 1957–1969 tarkastettiin Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa syksyllä 2012.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


THS ry:n syyskokous ja seminaari 6.11.2012        5.10.2012

Kokouskutsu ja kutsu syysseminaariin

Tekniikan Historian Seura THS ry - Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 6.11.2012 kello 12.00 alkaen Turun yliopistossa (Kaivokatu 12, sali Tempo). Kokouksessa jaetaan Tekniikan Waiheiden vuoden 2011 artikkelipalkinto. Palkittavan on valinnut Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen Turun yliopistosta.

Syysseminaari: Media/teknologian historia - yhdessä vai erikseen?

Syyskokouksen jälkeen alkaa media- ja teknologian historian seminaari, jonka Tekniikan Historian Seura järjestää yhteistyössä kulttuurihistorian oppiaineen ja sen koordinoiman keskuksen International Institute for Popular Culture kanssa. Paikka on sama kuin syyskokouksessa: Turun yliopisto, Kaivokatu 12, sali Tempo.

Ohjelma:  
Klo  
12.45 Professori Hannu Salmi (kulttuurihistoria, TY): Katsaus media/teknologian historiantutkimuksen kehitykseen Turussa
13.15 Professori Jaakko Suominen (digitaalinen kulttuuri, TY): Vanhasta vara parempi – miksi teknologian historian pitäisi tutkia retrovaatioita?
14.00-14.30 Kahvitauko
14.30-16.00 Esitelmät
  Tutkijatohtori Marko Ampuja (viestinnän oppiaine, HY): Huomioita sähköisestä viestintäteknologiasta uuden aikakauden teorioiden ja utopioiden rakentajana 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun
  VTM Essi Ylitalo: Yrjö Neuvon elämäkerta ja digitaalisen vallankumouksen historian popularisointi
  Tutkijatohtori Petri Paju (kulttuurihistoria, TY): Monikansallinen teknologiayritys Euroopan jälleenrakentajana ja yhdistäjänä: IBM:n laajentumisstrategia ennen tietokoneita

Kahvitusta varten toivotaan ilmoittautumisia viimeistään 2.11. osoitteeseen petri.paju@utu.fi tai puh. 02 333 5712.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


Tekniikan Waiheita kaipaa muistojasi              15.6.2012

30-vuotias Tekniikan Waiheita kaipaa muistojasi!

Tekniikan Waiheita -lehti juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan. Juhlanumeroon 4/2012 haluamme koota lukijoiden ja kirjoittajien muistoja vuosien varrelta. Onko sinulla on hauskoja, haikeita, erikoisia tai ihan tavallisia muistoja liittyen Tekniikan Waiheita -lehteen? Myös kuvat ovat erittäin tervetulleita!

Lähetä Tekniikan Waiheita -muistosi 10.9. mennessä päätoimittajalle osoitteeseen katariina.mauranen(ät)gmail.com .


Esitelmäpyyntö – THS:n seminaari 6. marraskuuta    15.6.2012

Tekniikan Historian Seuran seminaari 6.11.2012

ESITELMÄPYYNTÖ
Media/teknologian historia - yhdessä vai erikseen?

Tekniikan Historian Seuran vuosiseminaari järjestetään tiistaina 6.11.2012 Turun yliopistolla. Seminaarin ohjelma koostuu kutsutuista pääesitelmistä (1-2) sekä osallistujien esitelmistä. Seminaari järjestetään yhteistyössä kulttuurihistorian oppiaineen ja sen koordinoiman keskuksen International Institute for Popular Culture kanssa.

Seura toivoo ehdotuksia päivän esitelmiksi. Erityisesti toivotaan mediaa ja teknologiaa yhdessä käsitteleviä ehdotuksia, mutta myös muita aiheita voi ehdottaa, kunhan ne liittyvät johonkin otsikon teemoista.

Esitelmäehdotukset pyydetään lähettämään 31.8.2012 mennessä Petri Pajulle, petri.paju(ät)utu.fi. Mukaan on liitettävä tiivistelmä (n. 200 sanaa) mahdollista karsintaa varten. Esitelmän pituudeksi toivotaan 20 minuuttia.

Vuosiseminaari on myös erinomainen mahdollisuus tehdä oma tutkimus tunnetuksi laajemmin, sillä seminaariesitelmistä pyritään tekemään erillinen teemanumero Tekniikan Waiheita -lehteen.

Terveisin
Petri Paju


THS ry:n vuosikokous 26. huhtikuuta                22.3.2012

Kokouskutsu

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään torstaina 26.4.2012 kello 16.00 alkaen Emil Aaltosen museolla Tampereella.

Kokouksen jälkeen, n. klo 16.30–18.00 kuullaan seuraavat esitelmät:

  • Kimmo Antila: Tamperelaisia innovaatiota
  • Mika Törmä: Mir-sukellusaluksen historia
  • Juhani Valanto: Vetureita Tampereelta

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


Tekniikan Waiheiden uusi päätoimittaja            21.2.2012

Tekniikan Historian Seuran hallitus valitsi Tekniikan Waiheita -lehden päätoimittajaksi vuoden 2012 alusta PhD Katariina Maurasen.


THS:n syysseminaarin paneelikeskustelu            21.2.2012

THS:n syysseminaarin paneelikeskustelu näkyy myös Tensions of Europe -verkoston sivuilla, ks. linkki.


THS ry:n syyskokous 28. lokakuuta                10.10.2011

Kokouskutsu ja kutsu syysseminaariin

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.10.2011 kello 12.00 alkaen Tieteiden talolla Helsingissä (Sali 309). Kokouksessa jaetaan Tekniikan Waiheiden vuoden 2010 artikkelipalkinto. Palkittavan valitsee Akatemiaprofessori Ari Sihvola Aalto-yliopistosta.

Syyskokouksen jälkeen pidetään seuran syysseminaari kello 13.00–n. 15.30. Ohjelmassa on lyhyitä esitelmiä ja paneelikeskustelu eurooppalaisesta tutkimusohjelmasta Inventing Europe: Technology and the Making of Europe, 1850 to the Present. Paneelissa ovat mukana Kimmo Antila, Valentina Fava, Karl-Erik Michelsen ja Petri Paju. Keskustelua voidaan käydä englanniksi ja kotimaisilla kielillä.

Ennen paneelia on tarjolla kahvia n. klo 12.30. Kahvitusta varten toivotaan ilmoittautumisia viimeistään 24.10.11 osoitteeseen petri.paju@utu.fi tai puh. 02 333 5712.

Tervetuloa! Tekniikan Historian Seuran hallitus


Tekniikan Waiheita hakee päätoimittajaa            10.6.2011

Tekniikan Waiheita -lehti hakee päätoimittajaa alkaen 1.1.2012 vähintään kahdeksi vuodeksi. Kyseessä on (toistaiseksi palkaton) luottamustoimi, johon valittavalta edellytetään erikoisalan tuntemusta ja toimituskokemusta ja joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia lisää molemmista. Päätoimittaja johtaa lehden tekoa yhdessä kokeneen taittajan ja valitsemiensa toimittajien kanssa. Päätoimittajan valitsee Tekniikan historian seuran hallitus, joka voi kutsua tehtävään myös henkilön, joka ei ole sitä hakenut määräaikaan mennessä.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan suppea CV ja lyhyt näkemys toimituslinjastaan. Hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 12.8.2011 mennessä sähköpostitse Petri Pajulle osoitteella petri.paju(at)utu.fi ja Sampsa Kaatajalle osoitteella sampsa.kaataja(at)uta.fi. Lisätietoja päätoimittaja FM Teija Förstiltä, tmbfor(at)utu.fi.


THS:n kevätretki Viroon 19.–21.5.2011              19.4.2011

Tekniikan Historian Seura järjestää toukokuussa jäsenilleen matkan Tallinnaan ja Tarttoon.

Tallinnaan lähdetään torstaina (19.5.) aamupäivällä, josta matka jatkuu Tartoon perjantaiaamuna. Suomeen palataan lauantaina (21.5.) illansuussa.

Tallinnassa vieraillaan ainakin Tallinnan teknillisen korkeakoulun museossa. Tartossa vierailukohteita ovat Tarton yliopiston museo ja observatorio sekä Viron kansallismuseo.

Matkan hinta tulee olemaan noin 200e. Se sisältää laivamatkat, bussiliput Tarttoon sekä majoituksen yhden hengen huoneissa.

Matkan tarkemmat yksityiskohdat selviävät toukokuun alussa, kun retkelle osallistuvien määrä on selvillä ja laiva- sekä majoitusvaraukset voidaan tehdä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Sampsa Kaatajalle 2.5.2011 mennessä s-postilla: sampsa.kaataja@uta.fi tai puhelimitse: 050-370 4594.


THS ry:n vuosikokous 27.4.2011                    22.3.2011

Tekniikan Historian Seuran vuosikokous

KOKOUSKUTSU

Tekniikan Historian Seura THS ry - Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 27.4.2011 kello 17.30 alkaen Tekniikan museolla (Viikintie 1) Helsingissä.

Kokouksen jälkeen, n. klo 18 alkaen kuullaan FT Silja Laineen esitelmä, joka perustuu hänen väitöskirjaansa ’Pilvenpiirtäjäkysymys’. Urbaani mielikuvitus ja 1920-luvun Helsingin ääriviivat (2011).

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


THS ry:n syyskokous ja -seminaari 30.10.2010        22.9.2010

Tekniikan Historian Seuran syyskokous

KOKOUSKUTSU

Tekniikan Historian Seura THS ry - Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 30.10.2009 kello 11.30 alkaen museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Kokouksessa jaetaan Tekniikan Waiheiden vuoden 2009 artikkelipalkinto. Palkittavan valitsee professori Maija Kallinen Oulun yliopistosta. Syyskokouksen jälkeen pidetään seuran syysseminaari kello 12.00-16.30.

Tervetuloa!
Tekniikan Historian Seuran hallitus


Tekniikan Historian Seuran syyskokous ja seminaari Tampereella (Vapriikissa) 30.10.2010

OHJELMA

11.30-11.55 Tekniikan Historian Seuran syyskokous ja Tekniikan Waiheita -lehden artikkelipalkinnon jako

THS-syysseminaari 12.00-16.30

12.00-12.05 Seminaarin avaus (pj. Petri Paju)
12.05-12.45 Pääluennoitsija: Sari Autio-Sarasmo: Tiedon ja teknologian siirto idän ja lännen välillä kylmän sodan aikana
12.45-13.15 Riitta Mattila: Yrjö Kauko Tampereen teknillisen oppilaitoksen opettajana
13.15-13.45 Olavi Piha: 60 vuotta suomalaista valimohistoriaa

13.45-14.30 Tauko (lounas)

14.30-15.00 Jarmo Pulkkinen: AIV-metodi – suomalainen teknologinen järjestelmä
15.00-15.30 Keijo Rantanen: Nokian puunjalostusteollisuus ja Nokian tehdasyhdyskunta
15.30-16.00 Ville Salminen: Stereotaktisen psykokirurgian historia Suomessa
16.00-16.30 Jyrki Ylijoki: Lasinvalmistuksen toimintaympäristön muutokset Keski-Euroopan
saksankielisillä alueilla 1500-luvulta 1700-luvun alkuun. Lasinpuhaltajien selviytymisstrategioita
16.30 seminaari päättyy

Tapahtuma järjestetään Museokeskus Vapriikin auditoriossa osoitteessa Alaverstaanraitti 5 (Tampellan tehdasalue).

Paikalle on vapaa pääsy.
Tervetuloa!


Esitelmäpyyntö                        22.6.2010

Tekniikan Historian Seuran seminaari 30.10.2010

ESITELMÄPYYNTÖ

Tekniikan Historian Seuran vuosiseminaari järjestetään lauantaina 30.10.2010 Museokeskus Vapriikissa Tampereella. Seminaarin ohjelma koostuu kutsutuista pääesitelmistä (1–2) sekä osallistujien esitelmistä.

Nyt Seura toivoo ehdotuksia päivän esitelmiksi. Ehdotuksia ei ole rajattu mihinkään tiettyyn teemaan, vaan ne voivat vapaasti käsitellä jotain tekniikan historian ilmiötä, henkilöä, tapahtumaa tms.

Esitelmäehdotukset pyydetään lähettämään 31.8.2010 mennessä Sampsa Kaatajalle (sampsa.kaataja (at) uta.fi) ja Mikko Kylliäiselle (kylliainen (at) gmail.com). Mukaan on liitettävä tiivistelmä (n. 200 sanaa) mahdollista karsintaa varten. Esitelmän pituudeksi toivotaan 20 minuuttia.

Vuosiseminaari on myös erinomainen mahdollisuus tehdä oma tutkimus tunnetuksi laajemmin, sillä seminaariesitelmistä pyritään tekemään erillinen teemanumero Tekniikan Waiheita -lehteen.

Terveisin seminaarityöryhmä
Sampsa Kaataja & Mikko Kylliäinen


Call for contributions - Kutsu lähettää julkaisutietoja  18.3.2010

Bibliography of Finnish Histories of Technology

Suomalainen tekniikan historian bibliografia vieraskielisistä julkaisuista

Please send your contributions to the Bibliography of Histories of Technology by Finns or about Finland, in languages other than Finnish or Swedish.

We are seeking to compile a bibliography of histories of technology, published anywhere, by Finns or about Finland, in all languages other than Finnish or Swedish.

We would appreciate the following information:

Author's surname, first name: Title. Publication title. Publisher, place and year of publication. (Page numbers if available.)

An example:
Kero, Reino: American Technology in Finland before World War I. Turun Historiallinen Arkisto 42: Studia Historica in Honorem Vilho Niitemaa hänen 70-vuotispäivänään 16.3.1987. Toim. Eero Kuparinen. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1987, 157-169.

Here is how you can participate:

Either
1) email the publication information to petpaju@utu.fi
or
2) edit the web-page at:
http://fi.wikisource.org/wiki/Bibliography_of_Finnish_Histories_of_Technology

We strongly encourage you also to submit information on your own publication/s! If you have any questions, don't hesitate to email petpaju@utu.fi. We plan to publish the results so that they are available by and at the international ICOHTEC conference in Tampere, August 2010.

Thank you!

Petri Paju
Riikka Jalonen
from the board of The Finnish Society for the History of Technology

* * * * *

Tekniikan Historian Seura - Teknikhistoriska Samfundet pyytää lähettämään julkaisutietoja luetteloon suomalaisten kirjoittamista ja Suomea koskevista teknologian historian vieraskielisistä julkaisuista.

Kielet: englanti, ranska, saksa, italia, venäjä ym.

Tekniikan Historian Seura kutsuu tutkijoita ja muita harrastajia lähettämään tietoja englanninkielisistä ynnä muista vieraskielisistä julkaisuista, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian tai teollisuuden historiaa ja yhteiskunnallisia vaikutuksia (tutkimusalaan katsomatta) tai muuten tarjoavat tietoa näiden alojen kehityksestä erityisesti Suomessa. Tarkoitus on koota julkaisut luetteloksi, joka julkaistaan seuran verkkosivuilla ja jota voidaan päivittää tarpeen mukaan. Luettelolla tiedotetaan suomalaisten englanninkielisistä julkaisuista ja Suomen teknologian historiaa koskevista tutkimuksista niin kotimaisille kuin ulkomaisille tahoille, alkaen Tampereen ICOHTEC-konferenssin yhteydessä elokuussa 2010. Tiedonvälityksen lisäksi samalla kootaan tietoa suomalaisten ja Suomea koskevista julkaisuista, ja tätä tietoa voidaan jatkossa käyttää alan kehittämisessä.

Seura rohkaisee lähettämään tietoja omista ja muiden julkaisuista. Tiedot toivotaan seuraavassa muodossa tai/ja mielellään seuraavat yksityiskohdat sisältäen:

Sukunimi, etunimi: teoksen tai artikkelin nimi, julkaisufoorumi (esim. teos tai aikakauslehti), julkaisija, vuosikerta, julkaisuvuosi/numero, sivunumerot.

Esimerkkejä:

Toimitettu teos:

Hulden, Bjarne (ed.), Ancient Technology, The Museum of Technology and Finnish Institute at Athens, Helsinki 1990.

Artikkeli:

Andersin, Hans E.: "The role of IBM in starting up computing in the Nordic countries." History of Nordic Computing. Eds. Janis Bubenko Jr. & John Impagliazzo & Arne Solvberg. IFIP WG 9.7 First Working Conference on the History of Nordic Computing (HiNC1), Norway 2003. Springer, New York 2005, 33-43.

Jos teoksen otsikosta ei käy ilmi, miten se liittyy tekniikan tai teknologian historiaan, toivotaan että tämä yhteys selostettaisiin samassa yhteydessä lyhyesti esim. yhdellä lauseella.

Seura rohkaisee jokaista lähettämään omat julkaisunsa mukaan sekä lähettämään myös epätäydellisiä tietoja, jos parempia ei ole helposti saatavissa.

Muilla kuin tavanomaisilla vierailla kielillä (englanti ja saksa) julkaistuista teoksista toivotaan teoksen nimen suomen- tai englanninkielistä käännöstä ko. teoksen yhteyteen.

Toimi toisella näistä kahdesta tavasta:

TAPA 1.

Kokoa em. tarkat tiedot ja lähetä ne sähköpostitse osoitteeseen: petri.paju@utu.fi

TAI postitse osoitteeseen: Petri Paju kulttuurihistoria 20014 Turun yliopisto

TAPA 2.

Kokoa em. tiedot ja lisää ne wikisivustoon osoitteessa: http://fi.wikisource.org/wiki/Bibliography_of_Finnish_Histories_of_Technology

Tässä wikipohjaisessa sivussa on se hyvä puoli, että voit etukäteen tarkistaa, onko ehdottamasi kirja tai artikkeli jo listassa. Voit myös uudelleen muokata lähettämiäsi tietoja.

AIKATAULU

Tietoja toivotaan viimeistään 15.6.2010, jotta ne ehditään julkaista ennen elokuista ICOHTEC 2010 -konferenssia.

Yhteistyöterveisin,
FT Petri Paju
FM Riikka Jalonen
Tekniikan Historian Seuran hallituksesta


Reusing the Industrial Past                8.12.2009

HUOM! Call for papers avoinna 7.1.2010 asti

ICOHTECin ja TICCIHin yhdessä järjestämän Reusing the Industrial Past - Teollisen menneisyyden uudelleenarviointia -konferenssin istunto-, esitelmä- ja juliste-ehdotusten määräpäivää on jatkettu 7.1.2010 asti.

http://www.tampere.fi/industrialpast2010/index.html

Ks. lisätiedot alla!


Reusing the Industrial Past                6.11.2009

Teollisen menneisyyden uudelleenarviointia - call for papers avoinna 16.11.2009 asti

ICOHTEC (The International Committee for the History of Technology) järjestää yhdessä TICCIHin (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) kanssa ensi elokuun puolivälissä (10.-15.8.2010) Tampereella kuusipäiväisen konferenssin aiheesta 'teollisen menneisyyden uudelleenkäyttö' (Reusing the Industrial Past). Paikallisina pääjärjestäjinä ovat Tampereen yliopiston historiatieteen ja filosofian laitos, Museokeskus Vapriikki, työväenmuseo Werstas, Tekniikan historian seura ry sekä Teollisuusperinteen seura ry.

Aihepiiriä käsitellään kokouksessa laaja-alaisesti ja monipuolisesti useiden tutkimussuuntausten ja eri tieteenalojen näkökulmasta. Konferenssi tarjoaa neljän yleisluennon ja yli 70 tieteellisen istunnon lisäksi runsaasti sosiaalista ohjelmaa: jazz-klubista sisävesiristeilyyn ja juhlabankettiin. Kokous tulee olemaan suurin teknologian historiaa käsittelevä konferenssi Suomessa. Tarjolla on myös retkiä teollisuushistorian, mutta myös nykyteknologian kohteisiin.

Konferenssissa on seitsemän alateemaa, jotka kukin Muodostuvat useammasta istunnosta. Istunto puolestaan voi koostua yhdestä tai useammasta 90 minuuttia kestävästä paneelista, joissa kussakin on 3-4 esitelmää (á max. 20 min plus 1-10 min keskustelu). Kokouksen järjestäjille voi tehdä istunto-, esitelmä- tai juliste-ehdotuksia.

Tietyn teeman ympärille kootut istuntoesitykset ovat erityisesti tervetulleita. Kannustamme suomalaisia tutkijoita myös houkuttelemaan kansainvälisiä kollegoita esim. yhteisessioihin.

Yksittäisen esitelmä- tai juliste-ehdotuksen (posterin) laatijat voivat vapaasti valita aiheensa ja lähettää noin 250 sanan tiivistelmänsä konferenssin elektronisella lomakkeella, jolla pyydetään merkitsemään, mihin seitsemään esitelmien alateemaan tai julistenäyttelyyn esitys kuuluu. Alateemoja voi tulkita ja soveltaa vapaasti ja luovasti.

Teollistumista, teollisuutta ja teollista perintoä voi tarkastella historian eri suuntausten näkökulmasta, mutta myös arkeologian, kansatieteen, folkloristiikan, antropologian, kielen ja kulttuuritutkimuksen, sosiologian, sosiaalipsykologian, innovaatiotutkimuksen, arkkitehtuurin, semiotiikan, uskontotieteen, filosofian, kirjallisuustieteen jne. kannalta.

Lisää ohjeita löytyy konferenssin Call for Papers-sivuilta.

Osallistumismaksut ovat suhteellisen edullisia. Normaali osallistumismaksu on 190 euroa (sis. materiaalit, lounaat ja kahvit) ja jatko-opiskelijoille maksu on 90 euroa.

Käsillä ovat nyt viimeisesti viikot lähettää istunto-, esitelmä- ja juliste-ehdotuksia, sillä määräpäivä niiden jättämiselle umpeutuu 16.11.2009.

Lähempiä tietoja konferenssista ja esitelmäkutsusta kokouksen kotisivuilta:
http://www.tampere.fi/industrialpast2010/index.html


THS:n syyskokous ja seminaari 3.10.      2.9.2009

Kokouskutsu

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 3.10.2009 kello 12 alkaen Tekniikan museolla Helsingissä. Kokouksessa jaetaan Tekniikan Waiheiden vuoden 2008 artikkelipalkinto. Palkittavan valitsee filosofian tohtori Anna Kuismin Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta. Syyskokouksen jälkeen pidetään seuran syysseminaari kello 13.00–17.00.

Tervetuloa!
THS:n hallitus

Syysseminaari

Tekniikan Historian Seuran syysseminaari
3.10.2009 klo 13.00–17.00
Tekniikan museo, Adams-auditorio, Viikintie 1, 00560 Helsinki

13.00–13.45
Johan C.-E. Stén (työryhmän puolesta): Finlandssvenska tekniker -kirjasarja osana suomalaista tekniikan henkilöhistoriaa

13.50–14.10
Svante Ernsten: Wolter Lennart Westerholm, Metsä- ja energiateollisuuden voimakastahtoinen vaikuttaja

14.20–14.40
Bengt Jusélius: Emil Wilhelm Henriksson, Abloy-lukon keksijä

14.45–15.15 Kahvitauko

15.15–15.35
Simo Järvelä: Arabian toimitusjohtaja Carl-Gustaf Herlitz teknologian maahantuojana

15.40–16.00
Mikko Kylliäinen: Adolf Törngren Tampereen liikenneyhteyksien kehittäjänä

16.05–16.25
Panu Nykänen: Kolsterista Barthiin. Saksalaiset professorit Polilla 1861–1945

16.30–16.50
Petri Paju: Carl Robert Mannerheim & Erkki Laurila

16.50–17.00
Riitta Mattila: Yrjö Kauko. Opettaja ja tiedemies

Seminaarin puheenjohtajan puheenvuoro


THS:n seminaari 3.10.2009              19.4.2009

Esitelmäpyyntö

Tekniikan historian seura järjestää sääntömääräisen syyskokouksensa yhteydessä vuosiseminaarin lauantaina 3.10.2009 Tekniikan museolla Helsingissä. Syyskokous pidetään kello 12 alkaen ja seminaari kello 13.00–16.00. Kokouksessa jaetaan Tekniikan Waiheiden vuoden 2008 artikkelipalkinto. Palkittavan valitsee filosofian tohtori Anna Kuismin Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta.

Seminaarin ohjelma koostuu kutsutuista pääesitelmistä (1–2) sekä osallistujien esitelmistä. Seura toivoo ehdotuksia erityisesti teemasta henkilöhistoria tekniikan historiana, mutta muistakin aiheista voi ehdottaa esitelmää. Esitelmäehdotukset pyydetään lähettämään 26.6.2009 mennessä seuran sihteeri Teija Förstille, tmbfor(at)utu.fi, ja puheenjohtaja Petri Pajulle, petpaju(at)utu.fi . Mukaan on liitettävä tiivistelmä (n. 200 sanaa) mahdollista karsintaa varten. Esitelmän pituudeksi toivotaan 20 minuuttia.

Terveisin seminaarityöryhmä
Teija Försti, Mikko Kylliäinen & Petri Paju


THS ry:n vuosikokous 28.4.2009        17.4.2009

Tekniikan Historian Seura THS ry - Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään tiistaina 28.4.2009 kello 18.00 alkaen Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6, sali 313).

Kokouksen jälkeen kuullaan FT Petri Pajun esitelmä ESKO-tietokonehankkeesta ja teknologiasta kansallisena ilmiönä 1950-luvun Suomessa.

Tervetuloa!


THS ry. 80 vuotta 4.10.2008              4.9.2008

Tekniikan Historian Seura ry - Teknikhistoriska Samfundet rf täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi THS järjestää lauantaina 4.10.2008 juhlaseminaarin. THS on tärkeä valtakunnallinen yhteydenpitäjä omalla alallaan. Seura julkaisee Tekniikan Waiheita -lehteä. THS toivottaa kaikki jäsenensä ja muut tekniikan historian ystävät lämpimästi tervetulleiksi 80-vuotisjuhlaansa Helsinkiin Tieteiden talolle.

Tekniikan Historian Seuran 80-vuotisjuhla
Tieteiden talolla 4.10.2008

Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Ohjelma

klo 11-11.45 Tervehdysten vastaanotto

klo 12 Tekniikan Historian Seuran 80-vuotisjuhlakokous Sääntömääräinen syyskokous
Kunniajäsenten kutsuminen ja muut kunnianosoitukset
Tekniikan Waiheiden artikkelipalkinto: jakajana prof. Ralf Lindberg
Tekniikan Historian Seuran uusi logo

klo 13-13.30 Kahvitauko

klo 13.30 Tekniikan Historian Seuran 80-vuotisjuhlaseminaari

Avaus
Puheenjohtaja Tiina Männistö-Funk

Tekniikan Historian Seuran vaiheita
Dosentti, filosofian tohtori Panu Nykänen

Tekniikan historian tutkimus Suomessa
Professori Timo Myllyntaus

Paneelikeskustelu teknologian historian tulevaisuudesta

Tekniikan historia teknisten tieteiden näkökulmasta
Dosentti Tapio Katko

klo 16.00 Päätössanat
Puheenjohtaja Tiina Männistö-Funk


Seuran onnittelu ja juhlaan ilmoittautuminen

Julkaisemme Tekniikan Waiheiden juhlanumerossa tabula gratulatorian, jossa seuraa voi onnitella maksamalla vapaavalintaisen summan tilille Nordea 101230-73435. Maksun viestikenttään pyydetään kirjoittamaan viestiksi TABULA sekä onnittelijan nimi. Tavoitteenamme on perustaa kertyneistä rahoista juhlarahasto tekniikan historiaa koskevan julkaisutoiminnan tukemiseksi ja tekniikan historian alalta tehtyjen ansiokkaiden opinnäytetöiden palkitsemiseksi. Onnittelumaksut tulee tehdä seuran juhlapäivään 4.10. mennessä.

Juhlatervehdysten toimittamiselle tulee varata aika Mikko Kylliäiseltä, p. 040 533 6919 tai kylliainen(ät)gmail.com

Juhlaseminaariin tulijoita pyydetään kahvitarjoilun mitoittamiseksi ilmoittautumaan seuran sihteerille Petri Pajulle, petri.paju(ät)utu.fi tai p. 040 8398 613 (miel. tekstiviestinä).


THS ry:n vuosikokous 28.4.2008           7.4.2008

Tekniikan Historian Seura THS ry – Teknikhistoriska Samfundet THS rf:n vuosikokous pidetään maanantaina 28.4.2008 kello 17 alkaen Tekniikan museon auditoriossa (Viikintie 1, 00560 Helsinki).
Kokouksen jälkeen seuraa puolen tunnin opastus museon pyöreän hallin uuteen perusnäyttelyyn nimeltä Kemiaa koko elämä. Näyttely esittelee kemian historiaa monipuolisesti niin arjen, työn kuin keksintöjenkin näkökulmasta.
Tervetuloa!


UMAC Conference 2008                     7.4.2008

Kansainvälisen museoliiton ICOMin kansainvälinen yliopistomuseoiden komitea UMAC järjestää vuosikokouksen Manchesterissa 16.-20. syyskuuta 2008. Seminaari on tarkoitettu yliopistojen museoiden ja historiallisten kokoelmien parissa työskenteleville. Tarkemipa tietoja alla olevan linkin kautta tai Panu Nykänen, puh. 09 451 2012, sähköposti panu.nykanen(at)tkk.fi.

First announcement
UMAC's 8th International Conference, 16-20 September 2008, University of Manchester, UK. The theme of the conference is University Museums and the Community.

http://www.meeting.co.uk/confercare/umac2008


THS ry:n uusi puheenjohtaja               10.1.2008

Tieteiden talolla Helsingissä järjestetyssä Tekniikan Historian Seura ry:n syyskokouksessa 4. joulukuuta 2007 seuralle valittiin uusi puheenjohtaja. Vuoden vaihtuessa Panu Nykäsen paikan seuran johdossa on ottanut Tiina Männistö-Funk. Hänen lisäkseen THS:n hallitukseen kuuluvat vuonna 2008 Kimmo Antila, Erkki Härö, Vilho Korkeamäki, Tuula Kuusisalo, Mikko Kylliäinen, Kimmo Kyllönen, Panu Nykänen, Petri Paju, Mika Törmä ja Pertti Vakkilainen.


Syyskokousesitelmä                         8.11.2007

Teknologia urbaanin äänimaiseman muokkaajana

FM (väit.) Outi Ampuja esitelmöi Tekniikan Historian Seura ry:n syyskokouksen yhteydessä järjestettävässä luentotilaisuudessa Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 313) Helsingissä tiistaina 4.12. klo 18.00 aiheesta "Teknologia urbaanin äänimaiseman muokkaajana".

Outi Ampujan tuore väitöskirja "Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä" selvittää meluun liittyvien asenteiden, julkisen tason toimien, taloudellisen vallankäytön ja erilaisten teknologioiden yleistymisen vaikutusta meluongelman muotoutumiseen nykyiseksi, varsin hallitsemattomaksi ja vakavaksi ympäristöongelmaksi.

Ennen luentotilaisuutta järjestetään klo 17.00 alkaen THS ry:n syyskokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat (ks. esityslista alla).


THS ry:n syyskokous 4.12.2007             17.10.2007

Tekniikan Historian Seura THS ry:n syyskokous järjestetään tiistaina 4. joulukuuta 2007 kello 17.00 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) Helsingissä.

Käsitellään sääntömääräiset asiat:
1. Toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle
2. Talousarvio ja sen yhteydessä jäsenmaksujen suuruus tulevalle toimintakaudelle.
3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
4. Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
5. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta tulevalle tilikaudelle.
6. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen tavasta.

Tervetuloa!


TW 3/2007                                   17.10.2007

Tekniikan Waiheita 3/2007 ilmestyy lokakuun lopulla 52-sivuisena. Artikkelit käsittelevät tällä kertaa vesivoimaa ja meijeriteollisuutta. Tuttuun tapaan lehdessä on mm. konferenssikatsauksia ja kirja-arvioita.

Katso sisällys 2007.


THS ry:n uudet nettisivut                   28.8.2007

THS ry:n internetsivut ovat uudistuneet. Uudistus parantaa sivujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä ajankohtaistaa ulkoasua. Myös sisältöä on järjestetty uudelleen. Sivujen täydentäminen jatkuu vuoden 2007 aikana erityisesti eTW:n, Suomen Tekniikan Historia -osion sekä arkistotiedon osalta (mm. Tekniikan Waiheiden vanhat sisällysluettelot sekä englanninkieliset abstraktit).

Palautetta sivuista voi lähettää osoitteeseen .


TW 2/2007                                   28.8.2007

Tekniikan Waiheita 2/2007 ilmestyi heinäkuun alussa 84-sivuisena. Numeron teemana on kommunikaatio- ja informaatioteknologia. Artikkelien aiheita ovat mm. kannettavat tietokoneet, televisio sekä blogit.

Katso sisällys 2007.